تماس با ما

جموعه آسان در بازه زمانی تعریف شده اقدام به پایش آلاینده های زیست محیطی و ارائه گزارش های خود اظهاری به سازمان های ذیربط، می کند. فعالیت های ما در هر بخش از تولید که ممکن است با آلاینده های زیست محیطی همراه باشد، کاملا توسط دپارتمان HSE کنترل و مرتبا گزارش داده می شود. خروجی تمامی بخش های مذکور از دیگ‌های بخار تا خروجی لیفتراک مورد نمونه‌برداری های تعریف شده و تصادفی قرار گرفته و توسط آزمایشگاه های مورد تائید سازمان استاندارد محیط زیست، آزمون می شوند و ما در حقیقت به صورت داوطلبانه و آنلاین نتایج به دست آمده را به سازمان محیط زیست ارسال می کنیم.