تماس با ما

First

جموعه آسان در بازه زمانی تعریف شده اقدام به پایش آلاینده های زیست محیطی و ارائه گزارش های خود اظهاری به سازمان های ذیربط، می کند. فعالیت های ما در هر بخش از تولید که ممکن است با آلاینده های زیست محیطی همراه باشد، کاملا توسط دپارتمان HSE کنترل و مرتبا گزارش داده می شود. …